หนังสือธรรมะ และซีดี

หนังสือพุทธประวัติ

เป็นเรื่องพุทธประวัติ และประวัติพระสาวก เช่น พรรษา๑, สมุดภาพ ปฐมสมโพธิกถา, พระพุทธประวัติ, ภาพเล่าพระพุทธประวัติ, การ์ตูนพุทธประวัติ + DVD พระพุทธเจ้ามหาศาสดาผู้พลิกชะตาโลก

หนังสือที่ชาวพุทธต้องอ่าน

พระประวัติตรัสเล่า, พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้, พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน, พุทธธรรม, อิทัปปัจจยตา, ธรรมโฆษณ์ และเล่มอื่นๆ...

พระไตรปิฎก

แหล่งรวบรวมพระไตรปิฎก ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ศึกษา และค้นคว้า เช่นพระไตรปิฎก และอรรถกถาแปล, พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา, พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ และยังมีอีกหลายฉบับ

หนังสือพระอาจารย์...

เป็นหนังสือคำสอน และธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ เช่นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ท่านพุทธทาสภิกขุ, ท่านปัญญานันทภิกขุ, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และท่านอื่นๆ

ผลงานที่จัดทำ และจัดพิมพ์

Portfolio Item 1

พิมพ์ครั้งที่ ๑

๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
Portfolio Item 2

พิมพ์ครั้งที่ ๒

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
Portfolio Item 3

ให้เสียงโดย ชมรมพุทธคุณ

และพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
Portfolio Item 4

พิมพ์ครั้งที่ ๑

๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
Portfolio Item 5

เสียงอ่านหนังสือ ชีวิตนี้น้อยนัก

ให้เสียงโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
Portfolio Item 6

ภาพวาดพุทธประวัติ

โดย อ.คำนวน ชานันโท
Portfolio Item 7

ภาพวาดพุทธประวัติ

โดย อ.คำนวน ชานันโท
Portfolio Item 8

ภาพวาดพุทธประวัติ

โดย อ.คำนวน ชานันโท

เกี่ยวกับเรา

ไตรปิฎก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา และห้องสมุด

จุดประสงค์ ก่อตั้งขึ้นโดยธรรมจัดสรร ในการทำหน้าที่เผยแพร่พุทธธรรมคำสอน จรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยการเป็นแหล่งรวมหนังสือ ซีดีธรรมบรรยาย พระไตรปิฎก เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ นั่ง ฟัง อ่าน และค้นคว้า จึงได้คัดเลือก จัดหา จัดพิมพ์ หนังสือซีดีธรรมะ มาจำหน่ายในราคากุศล

ได้รวบรวมหนังสือ ซีดีธรรมะ จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมาเป็นธรรมทาน เพื่อเปิดทางสู่ การรู้แจ้งเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวง ดังธรรมบรรยายท่านปัญญานันทภิกขุ ว่า...... การรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของพุทธศาสนา เมื่อรู้ว่าความจริงนั้น ร่างกายเราต้องเปลี่ยนแปลงสู่ความชรา และไปถึงความตายในที่สุด เป็นธรรมดาดังนี้แล้ว ความเมา ในวัยในความไม่มีโรค ก็จักจางหายไป ความกำหนัดก็ค่อยคลายลง ในที่สุดจิตย่อมหลุดพ้นจากความถือมั่น ความหลุดพ้นนี้แหละ ประเสริฐอย่างยิ่ง

หมวดหนังสือ และเปอร์เซ็นจำนวนหนังสือ

  • ท่านพุทธทาสภิกขุ และท่านอื่นๆ 90%
  • หนังสือธรรมะอื่นๆ 75%
  • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 85%
  • พระไตรปิฎก 95%
Tracy
หนังสือชุดธรรมโฆษณ์
ท่านพุทธทาส

หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ เป็นหนังสือชุดที่แปลมาจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงขยายความในสำนวนของท่านพุทธทาสภิกขุ

Mary
หนังสือ CD ธรรมทาน
ธรรมบรรณาการ จากไตรปิฎก

รวมหนังสือ ซีดีธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์หลายๆท่าน

Julia
พระไตรปิฎก
หนังสือห้องสมุด

รวมหนังสือพระไตรปิฎกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในภาษาต่างๆ

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกเพื่อเปิดหน้าส่งข้อมูลใหม่

แผนที่ ที่อยู่

สายรถประจำทางที่ผ่าน สาย 81, 57, 146, 149

45/4 ซอย สมบุญเรือง ซอย 39, ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-886-0880 traipidok@gmail.com